Exhibitions
ลานบุญ - ลานกรรม
โดย อนุพงษ์ จันทร
วันที่ 24 สิงหาคม – 01 ตุลาคม 2560
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

พิธีเปิด : 24 August 2017 18:30

นิทรรศการ “ลานบุญ - ลานกรรม” นำเสนอผลงานประติมากรรมซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการเพ่งพินิจที่บุญและบาป ตามคติความเชื่อเรื่องนรก โลกมนุษย์ และสวรรค์ จากเรื่องไตรภูมิในพระพุทธศาสนา ด้วยการนำภาพลักษณ์ของสรรพสัตว์ในอบายภูมิ อันมีรูปกายอัปลักษณ์วิปริตไปจากผลแห่งการก่อบาปเวรและกรรมชั่ว และใช้ผ้าจีวรกับบาตร ซึ่งได้รับการดัดแปลงเสริมแต่งให้มีรูปร่างลักษณะแตกต่างออกไปจากเดิม มาแทนสัญลักษณ์แห่งการปลอมแปลงแฝงเร้นของผู้ไม่หวังดี ผู้แสวงหาผลประโยชน์จากวงการสงฆ์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายอันดีงามสูงส่งอย่างแท้จริงของพระพุทธศาสนา

เกิด: 15 มีนาคม พ.ศ. 2523 ที่จังหวัดปราจีนบุรี

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการศึกษา:
2550 สำเร็จการศึกษาระดับศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547 สำเร็จการศึกษาระดับศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงานเดี่ยว:
2553 “ความหวังในความมืด” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล กรุงเทพฯ

ประวัติการแสดงงานคู่:
2550 “สองนัย” โดย วีรศักดิ์ สัสดี และ อนุพงษ์ จันทร ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล กรุงเทพฯ

ประวัติการแสดงงานกลุ่มสามคน:
2555 “พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์” โดย ปัญญา วิจินธนสาร ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ และ อนุพงษ์ จันทร ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล กรุงเทพฯ

รางวัลและเกียรติประวัติ:
2552 - Triennale Prize: Drawing, The 2nd Bangkok Triennale International Print & Drawing Exhibition
2551 - ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
2550 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2549 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงจิตรกรรมบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 28
2548 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี” การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
2547 - รางวัลที่ 1 เหรียญทองจิตรกรรมบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 26
- รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โดยบริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด ครั้งที่ 16
- รางวัลที่ 3 ประเภทจิตรกรรม การประกวดศิลปกรรมอมตะ อาร์ต จีเนียส อวอร์ด ครั้งที่ 1
2546 - รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โดยบริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด ครั้งที่ 15
- รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 5
2544 - รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18

ทุนการศึกษา:
2549 - ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษา การสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2548 - ได้รับทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ (DUC) เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2546 - ได้รับทุนจากกองทุนธนาคารไทยพาณิชย์โดย ถวัลย์ ดัชนี
TOP